Showing all 8 results

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A12 INOX

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A12E

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15E

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A9

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị DIGI28SS

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị FCD

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7E

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị XK315A

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: